POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 40 €

Všeobecné podmienky súťaže ”Vyhraj poukážku v hodnote 50€” (ďalej ako “VPS”)1. Spoločnosť United Fashion Group, s. r. o. so sídlom na Sliačska 1/D, 83102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46146032, prevádzkovateľ portálu www.saxana.sk (ďalej len „usporiadateľ“) organizuje v termíne od 5.2.2020 do 16.2.2020 23:59 na území Slovenskej republiky súťaž s názvom ”Vyhraj poukážku v hodnote 50€” (ďalej ako „súťaž“).

2. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá k právnym úkonom. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba, ktorej bola obmedzená spôsobilosť k právnym úkonom či bola spôsobilosti k právnym úkonom zbavená, môže byť účastníkom iba v zastúpení svojho zákonného zástupcu alebo iného oprávneného zástupcu. Účastník musí mať adresu pre doručovanie na území Slovenskej republiky a v čase konania súťaže musí splniť podmienky pre zapojenie sa do súťaže.

3. Do súťaže sa zapojí každý účastník, ktorý počas jej trvania na stránke www.saxana.sk v rámci súťažného formulára vyplní svoju a e-mailovú adresu a tento formulár odošle, pričom účastník zároveň bezvýhradne súhlasí aj s VPS a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Účastník sa môže do súťaže zapojiť len jedenkrát, čiže formulár môže vyplniť a odoslať usporiadateľovi len raz.

4. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľov a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel/ka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťažiach, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaží, nebudú do súťaží zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, po oboznámení s výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľom písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťažiach, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

5. Hlavnou výhrou v súťaži je nákupná poukážka v hodnote 50 € na produkty z ponuky e-shopu www.saxana.sk. Hlavnú výhru môže získať len jeden výherca.

6. Výherca hlavnej výhry bude vyžrebovaný usporiadateľmi najneskôr do 17.2.2020 spomedzi všetkých zapojených účastníkov, ktorí kompletne vyplnili a odoslali formulár. Výherca bude informovaný o výhre na emailovej adrese, ktorú v dotazníku uviedol. Výhra bude výhercovi odovzdaná prostredníctvom emailovej adresy, ktorú vyplnil do súťažného formulára. Výherca nie je povinný výhru prijať. Pokiaľ výherca výhru odmietne, do 48 hodín nebude reagovať na e-mail usporiadateľov s oznámením o výhre, alebo neuvedie pravdivé či úplné osobné údaje, jeho nárok na výhru zaniká.

7. Usporiadatelia nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhry, ktoré neboli spôsobené jeho zavineným konaním, resp. opomenutím. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Usporiadatelia nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté na základe nesprávne poskytnutých údajov súťažiacimi v súvislosti s doručením, uplatnením, resp. využitím výhry. Usporiadatelia nezodpovedajú za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty či iného poštového dopravcu - kuriéra. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch.

8. Usporiadatelia si vyhradzujú právo súťaž kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia a bez udania dôvodu kedykoľvek v priebehu jej celého trvania, pričom účastník nemá nárok na úhradu nákladov vynaložených v súťaži. Túto možnosť usporiadatelia uplatnia najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaží. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka, môžu usporiadatelia od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadatelia sú oprávnení bez náhrady pozmeniť alebo upraviť VPS. VPS môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažami, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaží za jediné, úplné a konečné. Usporiadatelia v žiadnej forme neručia za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťažiach alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia na strane usporiadateľov. Okrem toho usporiadatelia nezodpovedajú za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

9. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení VPS rozhodujú usporiadatelia. V prípade potreby si usporiadatelia vyhradzujú právo posúdiť jednotlivé sporné situácie vzniknuté v priebehu trvania súťaží a po ich skončení. Rozhodnutie usporiadateľov ohľadom všetkých záležitostí týkajúcich sa týchto súťaží je konečné a právne záväzné pre všetkých účastníkov. Účastníci, ktorí nesplnia všetky uvedené podmienky, budú zo súťaže vylúčení.

10. Účasťou v súťaži je účastník oboznámený Ochranou osobných údajov, ktoré sú verejne prístupné na webe usporiadateľov.

11. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a v písomnej podobe sú uložené v sídle usporiadateľov.