POŠTOVNÉ ZADARMO pri nákupe nad 10 €

48 898 spokojných zákazníkov

Ochrana osobných údajov


Aktualizované: 01.01.2022


1. Úvod

Vaše súkromie je pre Spoločnosť United Fashion Group, s. r. o. (ďalej aj ako "saxana") veľmi dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď komunikujete s našimi odborníkmi na Zákazníckom servise, navštívite portál www.saxana.sk z počítača alebo vášho mobilného zariadenia, vytvoríte si u nás objednávku rôznych služieb.
Spoločnosť United Fashion Group, s. r. o. (ďalej aj ako "saxana") uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.2. Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame

Osobné údaje“ sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.”

2.1 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI KOMUNIKÁCII S SAXANA

ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Poskytovanie zákazníckej a produktovej podpory a sledovanie jej kvality a typov. Bežné osobné údaje. Keď komunikujete so zástupcami našej zákazníckej podpory e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako Vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, Facebook ID, konfekčná veľkosť. Príjemcovia niektorých z týchto osobných údajov môže byť Facebook, ak klient pri komunikácii využije na facebookovej stránke. Môžeme tiež vytvárať denníky udalostí, ktoré sú užitočné pri diagnostike problémov spojených s používaním nášho portálu, a zaznamenávať informácie o probléme týkajúcom sa podpory alebo služby. V záujme zlepšovania služieb zákazníkom môžeme tiež v medziach príslušných zákonov zaznamenávať a kontrolovať rozhovory so zástupcami zákazníckej podpory a analyzovať spätnú väzbu, ktorú nám používatelia poskytnú prostredníctvom dobrovoľných prieskumov mienky zákazníkov. Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory a na sledovanie kvality a typov zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem topankova poskytnúť Vám kvalitnú zákaznícku podporu.2.2 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI PREDZMLUVNOM VZŤAHU A PRI UZATVORENÍ ZMLUVY A PLNENÍ ZO ZMLUVY S/PROSTREDNÍCTVOM TOPANKOVA

ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Uzatvorenie a plnenie zmluvy. Bežné osobné údaje. Ak si objednáte službu/produkt cez webový portál www.saxana.sk , saxana zhromažďuje Vaše meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, poštovú adresu a telefónne číslo, konfekčné veľkosti a číslo bankového účtu. saxana využíva kuriérsku spoločnosť GLS – General Logistics Systems a spoločnosť City kuriér na odosielanie zakúpených produktov zákazníkom. Údaje z Vašej platobnej karty, ktoré spracovávame sú: číslo platobnej karty (prvých šesť a posledné štyri čísla platobnej karty), meno a priezvisko držiteľa karty, dátum expirácie karty a podpis držiteľa karty. Príjemcom týchto osobných údajov je aj spoločnosť zaoberajúca sa aj sprostredkovaním platieb, ktorá spĺňa bezpečnostné štandardy spracovania údajov platobných kariet. Spoločnosť VÚB a.s. ako správca platobnej brány v pozícii tretej strany spracúva informácie o platobnej karte zákazníkov, keď zákazníci topankova použijú platobnú kartu na dokončenie nákupu na portáli www.saxana.sk . Ak platíte prevodom z platobného účtu, spracovávame meno a priezvisko majiteľa účtu a číslo tohto účtu. Ak platíte priamym vkladom na náš účet, spracovávame meno a priezvisko osoby, ktorá vklad na účet zadala. Príjemcom týchto údajov sú banky, prostredníctvom ktorých systémov platba prebieha. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe vašej žiadosti.
Odstúpenie od zmluvy na základe zákona a zmluvy/výmena tovaru/reklamácia. Bežné osobné údaje. Meno, priezvisko, číslo bankového účtu, číslo objednávky, dátum a podpis, poznámka k dôvodu odstúpenia / výmeny tovaru /reklamácie.. Príjemcom môže byť dodávateľ tovaru. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je zákonný nárok zákazníka / ustanovenia uzatvorenej zmluvy.2.3 Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú pri vytvorení a správe konta na saxana

ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Klientský účet (konto). Bežné osobné údaje. E-mailová adresa, heslo, meno, priezvisko, adresa doručenia, adresa fakturácie, telefónne číslo, preferencie tovarov a historické dáta objednávok. Právnym základom na spracovanie týchto údajov je oprávnený záujem.2.4 OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ SA SPRACÚVAJÚ PRI ZAPOJENÍ DO SÚŤAŽÍ PORIADANÝCH SAXANA

ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Realizácia súťaže a identifikácia súťažiaceho a výhercu. Bežné osobné údaje. saxana môže spracovať Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktoré uvediete pri zapojení sa do súťaže. Pokiaľ sa stanete výhercom súťaže, ďalej môžu byť pre účely spracovania a doručenia výhry ešte spracované adresa bydliska, dátum narodenia, telefonický kontakt. Právnym základom je legitímny záujem - usporiadanie súťaže a jej úspešné vyhodnotenie.
Zverejnenie výhercu súťaže. Bežné osobné údaje. saxana môže spracovávať Vaše meno a prvé začiatočné písmeno priezviska, ktoré uverejníme na našom webovom portáli topankova a sociálnej sieti Facebook. Príjemcom je sociálna sieť Facebook. Právnym základom je súhlas výhercu. Neudelenia súhlasu nie je dôvodom pre odmietnutie zapojenia sa súťažiaceho do súťaže.2.5 MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Doručovanie marketingových informácií a newslettera od topankova. Bežné osobné údaje. saxana spracuje Vašu e-mailovú adresu a telefonický kontakt aj na účely odosielania marketingových informácií a newslettera o rôznych produktoch/službách ponúkaných prostredníctvom portálu www.saxana.sk. saxana využíva cloudové služby tretích strán, ako sú Mailgun, ktoré jej pomáhajú s rozosielaním emailov. Tieto služby sledujú aktivity súvisiace s týmito e-mailami, napríklad či ich adresát otvoril, či klikol na odkazy v e-mailoch a či po kliknutí na ne uskutočnil nákup. saxana na základe týchto údajov analyzuje mieru interakcie s e-mailami, ktoré posiela. Právnym základom na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na tento účel je Váš súhlas.
Hodnotenie spokojnosti nákupu - zlepšovanie služieb. Bežné osobné údaje. E-mailová adresa, nákupné správanie, frekvencia nákupu a typ preferovaného produktu, pohlavie, vek, región a veľkosť obce. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je Váš súhlas.3. ZOZNAM SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O PRÁCU V TOPANKOVE A ÚSPEŠNÝCH ZÁUJEMCOV


ÚčelKategórie osobných údajovPopis kategórie a príjemcoviaPrávny základ
Výber budúcich zamestnancov. Bežné osobné údaje. Vaše osobné údaje, ktoré obsahuje napr. Váš životopis, a to v rozsahu akademický titul, meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa bydliska, fotografia, údaje o dosiahnutom vzdelaní, údaje týkajúce sa kariéry a pracovných skúseností (identifikácia súčasného i predchádzajúceho zamestnávateľa, profesijné zameranie, ocenenia, najväčšie pracovné úspechy, jazykové schopnosti a odborné znalosti), záľuby ako voliteľný dobrovoľne uvádzaný údaj. Keďže nie vždy všetko vyjde naprvýkrát, saxana si tieto Vaše osobné údaje ponechá ešte 3 roky, aby sme vás mohli v prípade uvoľnenia pracovnej pozície alebo vytvorenia novej pracovnej pozície, vhodnej pre Vás, kontaktovať s ponukou práce. Právnym základom je oprávnený záujem topankova o výber čo najvhodnejších kandidátov na pracovné pozície a prejav Vašej vôle uchádzať sa o pracovné miesto v topankove.
Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v topankove. Bežné osobné údaje. Pokiaľ ste boli vo výberovom konaní úspešný, a dohodli sa s saxana na pracovnej spolupráci či už v trvalom pracovnom pomere alebo na jeden z typov dohôd podľa Zákonníka práce, budeme spracovávať aj ďalšie Vaše osobné údaje, a to na základe pracovnoprávnych predpisov, predpisov v oblasti zdravotného poistenia a sociálneho zabezpečenia, daňových predpisov a pod. Takýmito osobnými údajmi môžu byť najmä Vaše rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, zdravotná poisťovňa, v ktorej ste poistený, rodinný vzťah, skutočnosť, či máte deti a ich počet (pri uplatnení daňového bonusu). Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy. Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná pracovnoprávna legislatíva.
Pracovnoprávny vzťah s úspešným kandidátom o zamestnanie v topankove. Osobitná kategória osobných údajov. Ak k nám máte nastúpiť do zamestnania, sme povinní od vás na základe účinných právnych predpisov požadovať, aby ste absolvovali vstupnú zdravotnú prehliadku, ktorej výsledkom bude údaj, či ste zdravotne spôsobilý vykonávať prácu pre nás. Taktiež vám pravidelne zabezpečíme prehliadku v rámci pracovnej zdravotnej služby a Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby. zákonom určené údaje o jej výsledkoch, ktoré vám vydá príslušný lekár, spracujeme. Tiež spracovávame údaj, či ste držiteľom preukazu ZŤP. Ak ste zamestnanec, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a ďalším príslušným orgánom štátnej správy podľa aktuálnej účinnej legislatívy. Právnym základom je v tomto prípade príslušná účinná legislatíva týkajúca sa zdravia a spôsobilosti zamestnancov vykonávať príslušnú prácu, a pracovnej zdravotnej služby.4. SÚBORY COOKIES A ICH VYUŽITIE


Súbory cookies sú malé kúsky údajov, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení počas prezerania webových stránok. Pixely sú malé obrázky alebo "kúsky kódu", nachádzajúce sa na internetovej stránke alebo v e-maile, ktoré zbierajú informácie o vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení a niektoré z nich môžu ukladať aj cookies.


Ak našu webovú stránku opätovne navštívite, vďaka cookies si v počas určitého obdobia pamätáme Vami zadané údaje. Okrem toho Vás stránka "spozná" a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Cookies majú rôznu dobu “trvanlivosti”, delíme ich na:

 • session cookie - zmažú sa po zatvorení prehliadača
 • permanent cookie - zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania našich webových stránok


Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom viacerých nižšie uvedených služieb. Ide o analytické nástroje, ktoré nám pomáhajú pochopiť Vaše správanie na našich webových stránkach a tým Vám prispôsobiť relevantnejší obsah. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.


Aké cookies vyhodnocujeme?

 • Prevádzkové súbory cookies - Tieto cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našich stránok.
  • Google Analytics - je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na webe. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies a Pelikán neposiela žiadne osobné údaje používateľov. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • Bloomreach - Tieto súbory cookies nám pomáhajú pomocou platformy Bloomreach porozumieť Vám a vylepšiť tak našu stránku, aby sa Vám osobne dobre používala. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • New Relic - slúži na sledovanie najvyhľadávanejších a najviac kliknutých častí webovej lokality. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • Luigisbox - Tieto súbory cookies nám pomáhajú pomocou platformy Luigisbox vylepšovať vyhľadávanie na našich webstránkach pre vaše použitie. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
 • Marketingové súbory cookies - Slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov. Vďaka nim sa vám napríklad nebude zbytočne často zobrazovať reklama z oblasti, o ktorú nemáte záujem.
  • Google - AdWords conversions, Google Dynamic Retargeting, Tag Manager sa používa na sledovanie štatistík o lokalite a demografických kategórií používateľov, ich záujmov a správania na webových lokalitách a informáciach o zariadeniach, ktorými sa prípájajú na danú webovú lokalitu. Tiež používame nástroj Google Search Console na pomoc pri pochopení, ako návštevníci nájdu naše webové stránky, a vylepšení optimalizácie nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o tom, ako sa tieto analytické údaje môžu používať, ako ich používanie môžete regulovať a ako môžete odvolať svoj súhlas s používaním Vašich údajov. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • Facebook - Custom Audience, Connect, Social Plugins - Facebook Custom audience je nástroj, ktorý umožňuje zacielenie reklamy na definovanú skupinu ľudí na Facebooku a Facebook Connect umožňuje interakciu konta Facebook s inými webovými stránkami. Facebook Social Plugins umožňuje zdieľanie obsahu z iných webových stránkach na Facebooku. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • RTB House - slúži na retargeting online reklamy, ktoré berú do úvahy individuálne nákupné zvyky a preferencie. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • Criteo - slúži na zvyšovanie konverzie a prispôsobovanie reklamy na webovej lokalite. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.
  • GLAMI - Tieto cookies používame, aby sme Vám zobrazovali personalizovanú reklamu s pomocou platformy Glami. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na ich webe.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie
V prípade ak disponujeme Vašim súhlasom na spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely tieto spájame s informáciami o vašich aktivitách na webovej stránke. Cieľom tohto spájania je lepšie rozpoznanie Vašich preferencií a záujmov a na tomto základe lepšie nastavenie ponuky priamo pre Vašu osobu a personalizáciu webového obsahu.

Voči takémuto spracúvaniu môžete kedykoľvek namietať alebo v prípade ak by automatizované rozhodnutie malo dopad na Vaše práva a slobody môže požadovať individuálne rozhodnutie z našej strany. Spôsob odvolania súhlasu je popísaný nižšie, v sekcii Kontaktné údaje.


Dĺžka uchovávania údajov z prehliadania
Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 13 mesiacov.5. DETI MLADŠIE AKO 16 ROKOV

Keďže služby ponúkané prostredníctvom nášho portálu môžu byť určené aj osobám mladším ako 16 rokov, údaje týchto osôb spracovávame iba za účelom spracovania objednávky, správneho sprostredkovania a zarezervovania objednaných služieb a poskytnutie zákazníckeho servisu. Právnym základom na spracovanie údajov týchto osôb je plnenie zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení na základe žiadosti klienta. Za účelom priameho marketingu a propagácie služieb osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracovávame vôbec.6. AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s pridávaním nových služieb a produktov, zlepšovaním našej súčasnej ponuky a zmenami technológií a zákonov môžeme tieto pravidlá ochrany osobných údajov priebežne meniť. Dátum poslednej revízie týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete pri hesle „Aktualizované“ navrchu tejto stránky. Všetky zmeny nadobudnú účinnosť v okamihu zverejnenia revidovaných pravidiel ochrany osobných údajov.7. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým bude trvať udelenie Vášho súhlasu, kým budeme mať oprávnený záujem na ich uchovaní alebo kým nám účinná legislatíva takúto povinnosť uloží. Po uplynutí stanovenej retenčnej doby uchovania osobných údajov sa Vaše osobné údaje zlikvidujú. Nižšie v časti „Vaše práva“ je popísané vaše právo na vymazanie údajov.8. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať osobne na adrese

United Fashion Group s. r. o.,
Sliačska 1/D,
831 02,
Bratislava,
Slovensko
alebo na emailovej adrese [email protected].


Ak ste s našou odpoveďou neboli spokojný a domnievate sa, že spracovávame Vaše osobné údaje nesprávne, obráťte sa prosím na dozorný orgán Úrad na ochranu osobných údajov na webovom sídle https://dataprotection.gov.sk/uoou/.9. VAŠE PRÁVA

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo vyžiadať si od Topankova prístup k svojim osobným údajom, a ďalej uplatniť svoje nasledovné práva:

 • zistiť, či saxana Vaše osobné údaje spracúva a ak áno, aké sú to osobné údaje a dôvod ich spracovania
 • právo na opravu osobných údajov - týmto spôsobom máte možnosť opraviť akékoľvek neúplné alebo nepresné informácie, ktoré o vás vedieme
 • právo na vymazanie osobných údajov - umožňuje vám požiadať nás o odstránenie osobných údajov, ak nie je dôvod na to, aby sme ich naďalej spracúvali
 • právo na prenosnosť údajov - máte možnosť preniesť vaše osobné údaje v elektronickej a štruktúrovanej podobe z Topankova k inému subjektu
 • právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov - môžete nás na určitý čas požiadať o pozastavenie spracovania vašich osobných, napríklad ak chcete, aby sme preukázali jeho presnosť alebo dôvod na ich spracovanie
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov - máte právo namietať, keď sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ďalej tiež môžete namietať, ak sú osobné údaje spracovávané na účel priameho marketingu, vrátane namietania skutočností, že sa na vás vzťahuje rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania
 • právo odvolať súhlas - pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať
 • právo podať sťažnosť na dozorný orgán - dozorným orgánom pre oblasť ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, na ktorý sa môžete obrátiť, ak si myslíte, že Vaše osobnú údaje nie sú spracovávané v súhlase s účinnou legislatívou


Ak chcete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, pošlite email na adresu: [email protected]